“Een geldboete wordt steeds verhoogd met het aantal opdecimes van toepassing op de dag waarop de feiten, die thans tot de geldboete aanleiding geven, zijn gepleegd.

Dit betekent dat de nieuwe wet, die het aantal opdecimes verhoogt, slechts van toepassing zal zijn op de feiten gepleegd vanaf de dag van zijn inwerkingtreding (de dag van de inwerkingtreding dus inbegrepen).

Geldboeten uitgesproken na de inwerkingtreding van de nieuwe wet, maar voor feiten die dateren van vóór die inwerkingtreding, worden nog verhoogd met het mindere aantal opdecimes uit de vroegere wet.

Alvorens de nieuwe hogere opdecimes te kunnen toepassen, zal de rechter dus eerst dienen vast te stellen dat de gepleegde feiten plaatsgrepen op een ogenblik dat de nieuwe wet al in werking was getreden.

Wanneer bij eendaadse samenloop veroordeeld wordt wegens feiten die zowel van vóór als van na de datum van de aanpassing van de opdecimes dateren, dan worden de nieuwe, hogere opdecimes toegepast.

Dezelfde oplossing dient ook te worden aangenomen wanneer bij een voortdurend misdrijf het feit aanvangt vóór de inwerkingtreding van de nieuwe wet en voortduurt tot na deze inwerkingtreding.

Is de datum van de feiten echter niet precies bekend of is het niet zeker of de feiten zich vóór of na de datum van de verhoging van de opdecimes hebben voorgedaan, dan kunnen de nieuwe hogere opdecimes niet worden toegepast.

Wanneer de rechter de datum van de feiten, in de dagvaarding aangehaald, wijzigt, zodat hogere opdecimes toepasselijk worden, dan dient hij de verdediging daarvan in kennis te stellen en de gelegenheid te geven zich nopens deze nieuwe datum te verdedigen.

Zoals hiervoor reeds werd gezegd, maken noch de bijdrage ten voordele van het bijzonder Fonds tot hulp aan de slachtoffers van geweldmisdrijven, noch de geldsom die wordt betaald als minnelijke schikking, een straf uit.

De regel van de niet-retroactiviteit van de strengere strafwet is hier dan ook niet van toepassing.

Dit betekent dat de nieuwe opdecimes, ongeacht of ze nu hoger of lager zijn, vanaf hun inwerkingtreding onmiddellijk zullen toegepast worden op de bijdrage voor het slachtofferfonds, ook al wordt deze opgelegd bij een veroordeling wegens feiten gepleegd vóór de inwerkingtreding van de wetsbepaling die de nieuwe opdecimes invoerde.

Wanneer we dus staan voor een vonnis of arrest, dat wordt uitgesproken na de inwerkingtreding van een wet die het aantal opdecimes verhoogt, maar wegens feiten die dateren van vóór deze inwerkingtreding, dan zal het oude en lagere aantal opdecimes dienen toegepast te worden op de uitgesproken geldboete, maar integendeel zal het nieuwe en hogere aantal opdecimes moeten worden aangewend bij de bijdrage van het slachtofferfonds.”

- Artikel P. Arnou, "Opdecimes" Strafrecht en strafvordering. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer.

 

 

 

Lecoutre & Partners advocaten respecteert de privacy van uw gegevens.
Waarom cookies? Ze worden gebruikt om de website en uw browserervaring te verbeteren.
Klik op "Ik heb het begrepen" om cookies te accepteren of klik op meer informatie.

Ik heb het begrepen